Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/750 дугаар захирамж "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"

1 жил
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/750 дугаар захирамж "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"