Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/266 дугаар захирамж "Хүлэмж төсөлд хамрагдах иргэн хуулийн этгээдэд тавих ерөнхий шалгуур үзүүлэлтийг батлах тухай"

1 жил
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/266 дугаар захирамж "Хүлэмж төсөлд хамрагдах иргэн хуулийн этгээдэд тавих ерөнхий шалгуур үзүүлэлтийг батлах тухай"