Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/740 дугаар захирамж "Комисс томилох тухай"

9 сар
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/740 дугаар захирамж "Комисс томилох тухай"