Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/744 дүгээр захирамж "Комисс байгуулах тухай"

9 сар
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/744 дүгээр захирамж "Комисс байгуулах тухай"