“Хүн болох багаасаа” авьяас сургалтын төслийн Хэрлэн сумын 17 дугаар багцын ажлын гүйцэтгэл

1 сар
“Хүн болох багаасаа” авьяас сургалтын төслийн Хэрлэн сумын 17 дугаар багцын ажлын гүйцэтгэл

“Хүн болох багаасаа” авьяас сургалтын төслийн Хэрлэн сумын 17 дугаар багцын ажлын хүрээнд

Хэрлэн сумын 1-р сургууль дээр 2024-04-08 наас 2024 оны 4 дүгээр сарын 24 хүртэлх хугацаанд Хэрлэн сумын 1 дүгээр сургуулийн нийт 91 сурагчдад математикийн сургалт явууллаа.Үүнд :

 

6-р ангийн 25   математикийн багш Э.Болормаа

7-р ангийн 25   математикийн багш  Д.Эрдэнэчимэг

8-р ангийн 21 25   математикийн багш  Б.Оюун-Эрдэнэ

9-р ангийн 20 25   математикийн багш  Б.Батзориг

 

 

Д.Эрдэнэчимэг багш: 7-р ангийн  25 сурагчдад 2024 -04-08  наас 2024-04-24 хүртэлх хугацаанд  20 цагийн сургалт:

Э.Болормаа багш: 6-р ангийн  25 сурагчдад 2024 -04-08  наас 2024-04-24 хүртэлх хугацаанд  20 цагийн сургалт:

Б.Оюун-Эрдэнэ багш: 8-р ангийн  21сурагчдад 2024 -04-08  наас 2024-04-24 хүртэлх хугацаанд  20 цагийн сургалт: