Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Олборлох үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуй нэгжүүдээс орон нутгийн төсөвт 2019 онд төвлөрүүлсэн татвар, хураамж, хандив, тусламж орлогын тайлан

2 жил
Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны 222, 2017 оны 263 дугаар тогтоолуудын дагуу Дорнод аймагт Олборлох үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуй нэгжүүдээс орон нутгийнхаа төсөвт 2019 онд хүлээн авсан татвар, хураамж, хандив, тусламжийн орлогын тайланг  албаны цахим хуудас дээр байршуулж, олон нийтэд танилцу...