Дорнод аймгийн 2021 оны батлагдсан төсөвт оруулсан нэмэлт өөрчлөлт

2 жил
Дорнод аймгийн 2021 оны батлагдсан төсөвт оруулсан нэмэлт өөрчлөлт