"Төсвийн үйл явцад нийгмийн эгэх хариуцлагын ойлголт, арга хэрэгслийг ашиглах нь”сургалт болж байна

1 жил
"Төсвийн үйл явцад нийгмийн эгэх хариуцлагын ойлголт, арга хэрэгслийг ашиглах нь”сургалт болж байна
Аймгийн төрийн байгууллага, иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөллийг хамруулсан “МАСАМ II” төслийн мэдлэг ойлголт дээшлүүлэх ажлын хүрээнд “Төсвийн үйл явцад нийгмийн эгэх хариуцлагын ойлголт, арга хэрэгслийг ашиглах нь” сургалт, хэлэлцүүлэг болж байна.
 
Уг сургалт нь 12 дугаар сарын 21-23 ны өдрүүдэд үргэлжлэх юм.
Энэхүү сургалт нь төсвийн хөрөнгө оруулалт болон эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний үр дүн, үр ашгийг сайжруулах чиглэлээр төсвийн үйл явцад нийгмийн эгэх хариуцлагын арга хэрэгслийг оновчтой хэрэгжүүлэх мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилготой аж.
 
Уг зорилгын хүрээнд төсвийн үйл явцад нийгмийн эгэх хариуцлагын ойлголт, арга хэрэгслийг ашиглах 4 модуль сургалтыг зохион байгуулна.
1 адам және тұр кескіні болуы мүмкін
3 адам, адамдар тұр, адамдар отыр және ғимарат ішінде кескіні болуы мүмкін
5 адам, адамдар отыр және адамдар тұр кескіні болуы мүмкін
8 адам, адамдар тұр, адамдар отыр және ғимарат ішінде кескіні болуы мүмкін