Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/18 дугаар захирамж "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"

1 жил
Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/18 дугаар захирамж "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"