Төрийн жинхэнэ албаны нөөц нэмэгдэж байна

10 сар
Төрийн жинхэнэ албаны нөөц нэмэгдэж байна
Өнөөдөр /2023.05.24/ Төрийн албаны ерөнхий шалгалт болов. Төрийн албаны нөөц бүрдүүлэх ерөнхий шалгалтад Дорнод аймгийн хэмжээнд нийт 72 иргэн бүртгүүлснээс 52 иргэн оролцож 29 буюу 55,7 хувь тэнцлээ.
 
Сум, орон нутгийн хэмжээнд дутагдалтай байгаа төрийн байгууллагын ажлын байрны сул орон тоог нөхөж, төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг шуурхай хангах зорилтын хүрээнд аймгийн Засаг даргын дэмжлэгээр орон нутгийн сургалтын байгууллагын түшиглэн зохион байгуулсан дэмжих сургалтад хамрагдсан иргэдийн 12 буюу 63,1 хувь нь тэнцээд байна.
4 хүн, хичээл хийж буй хүмүүс ба ширээ нарын зураг байж магад
3 хүн, эмнэлэг ба мэдээний өрөө нарын зураг байж магад