Ажлын байртай үйлдвэрлэгчид

1 сар
Ажлын байртай үйлдвэрлэгчид
Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжин, бизнесийн орчинг сайжруулан, өрсөлдөх чадварын дээшлүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг сайжруулах, иргэдэд нэг цэгээс олон төрлийн үйлчилгээг хүргэх зорилгоор “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлага хөгжил” төсөлтэй хамтран “ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ” дэмжих төвүүдийг байгуулав.
 
Хэрлэн суманд:
 
1. Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, МСҮТ-ийн хуучин байр, Мэргэжлийн хяналтын хуучин байр
 
2. Хөлөнбуйр, Халхгол, Баян-Уул зэрэг сумдад үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
2021-2024 онд нийт 185 бойжигч ажлын байраар хангагдав.
 
-16 мэргэжлийн холбоодыг нэгтгэж, 4 НАРИЙН БИЧГИЙН ОРОН ТООГ БИЙ БОЛГОВ.