Орон нутгийн чанартай авто замын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү?

2 жил
Орон нутгийн чанартай авто замын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү?

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар