Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад 89 иргэн тэнцжээ

2 долоо хоног
Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад 89 иргэн тэнцжээ
Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад Дорнод аймгаас 316 иргэн бүртгэгдэж 254 иргэн шалгалтад орж 89 иргэн буюу 35 хувь нь тэнцжээ.
Хамгийн өндөр 95 оноог /Хэрлэн сум/ Д.Ариунтуяа авсан байна. Сум орон нутгийн хэмжээнд дутагдалтай байгаа төрийн байгууллагын ажлын байрны сул орон тоог нөхөж, төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг шуурхай хангах зорилгоор аймгийн Засаг даргын дэмжлэгээр орон нутгийн сургалтын байгууллагыг түшиглэн 3 өдрийн дэмжих сургалт зохион байгуулж нийт тэнцсэн иргэдийн 62 буюу 69,9 хувь нь сургалтад хамрагдсан байна.

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар