Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/728 дугаар захирамж "Урамшуулал олгох тухай"

3 сар
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/728 дугаар захирамж "Урамшуулал олгох тухай"