Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/729 дугаар захирамж "Дэмжлэг үзүүлэх тухай"

3 сар
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/729 дугаар захирамж "Дэмжлэг үзүүлэх тухай"