Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/46 дугаар захирамж "Комисс байгуулах тухай"

1 жил
Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/46 дугаар захирамж "Комисс байгуулах тухай"