Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн А/61 дүгээр захирамж "Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай"

1 жил
Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн А/61 дүгээр захирамж "Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай"