Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/707 дугаар захирамж "Тусгай зөвшөөрөлд байршлын өөрчлөлт оруулах тухай"

9 сар
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/707 дугаар захирамж "Тусгай зөвшөөрөлд байршлын өөрчлөлт оруулах тухай"