Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/263 дугаар захирамж "Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллогыг зохион байгуулах тухай"

1 жил
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/263 дугаар захирамж "Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллогыг зохион байгуулах  тухай"