Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/742 дугаар захирамж "Комисс томилох тухай"

9 сар
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/742 дугаар захирамж "Комисс томилох тухай"