Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/742 дугаар захирамж "Комисс томилох тухай"

1 жил
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/742 дугаар захирамж "Комисс томилох тухай"