Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/749 дүгээр захирамж "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"

8 сар
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/749 дүгээр захирамж "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"