Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/65 дугаар захирамж "Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсэг томилох тухай"

1 жил
Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/65 дугаар захирамж "Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсэг томилох тухай"