Дорнод аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан

1 жил
Дорнод аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар