Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/177 дугаар захирамж "Нийгмийн түншлэлийн талаар авах арга хэмжээний тухай"

2 жил
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/177 дугаар захирамж "Нийгмийн түншлэлийн талаар авах арга хэмжээний тухай"