Засаг даргын захирамжууд

Аймгийн Засаг даргын 2020.12.08-ний өдрийн 07 дугаар албан даалгавар

11 сар
Коронавируст халдвар COVID-19 цар тахалын үед нийт Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахтай холбоотой авах арга хэмжээ

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар