Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/64 дүгээр захирамж "Аймгийн Гамшгаас хамгаалах алба, тусгай зориулалтын мэргэжлийн анги байгуулах тухай"

1 жил
Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/64 дүгээр захирамж "Аймгийн Гамшгаас хамгаалах алба, тусгай зориулалтын мэргэжлийн анги байгуулах тухай"