Модон гүүрийн зорчих хөдөлгөөнийг нээлээ

1 сар
Модон гүүрийн зорчих хөдөлгөөнийг нээлээ
Хэрлэн голын дунд гүүр буюу Модон гүүрний багана хоорондын дам нуруу хотойлт өгч эвдрэл үүсэж зорчих хөдөлгөөнийг хязгаарлаж, засварын ажлыг гүйцэтгэсэн.
Өнөөдрөөс модон гүүрний зорчих хөдөлгөөнийг нээлээ.
2 хүн нарын зураг байж магад