Гэрэл тусгая - Албаны мэдээллээ аминдаа.

2 жил
Гэрэл тусгая - Албаны мэдээллээ аминдаа.