Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/124 дүгээр захирамж "Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай"

2 жил
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/124 дүгээр захирамж "Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай"