Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/133 дугаар захирамж "Бод мал 2022 нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай"

2 жил
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/133 дугаар захирамж "Бод мал 2022 нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай"