Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/211 дугаар захирамж "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"

2 жил
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/211 дугаар захирамж "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"