Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/239 дугаар захирамж "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"

2 жил
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/239 дугаар захирамж "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"