Энэ онд хэрэгжиж эхэлсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар сургалт хийлээ

1 жил
Энэ онд хэрэгжиж эхэлсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар сургалт хийлээ
Аймгийн Засаг даргын тамгын газар болон холбогдох агентлагаас шинээр хэрэгжиж буй :
Зөвшөөрлийн тухай хууль,
 
Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих,
 
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль,
 
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн талаарх сургалт, мэдээллийг Хэрлэн сумын 11 багийн Засаг дарга, хэсгийн байцаагч нарт зохион байгууллаа.