Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/02 дугаар захирамж "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"

8 сар
Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/02 дугаар захирамж "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"