Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

1 сар
Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 1. ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.01.18/

  1. Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Усны нөөц ашиглалт, хамгаалалт, судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
  2. Мал эмнэлгийн газрын Булган, Дашбалбар, Гуранзагал, Халхгал, Чойбалсан, Хөлөнбуйр, Чулуунхороот сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч /7/
  3. Мал эмнэлгийн газрын Дашбалбар, Матад сумдын мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч /2/
  4. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Баян-Уул, Халхгол, Чулуунхороот сумдын байцаагч /3/
  5. Засаг даргын дэргэдэх санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Дотоод аудитор-санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын байцаагч
  6. Татварын хэлтсийн Сэргэлэн сумын Татварын улсын байцаагч
  7. Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч
  8. Матад, Чойбалсан, Чулуунхороот сумдын Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /3/
  9. Матад, Сэргэлэн, Цагаан-Овоо, Чойбалсан сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /4/
  10. Баяндун, Чойбалсан, Сэргэлэн, Матад, Халхгол, Дашбалбар, Чулуунхороот сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч /7/
  11. Гурванзагал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
  12. Баян-Уул, Сэргэлэн, Матад, Гурванзагал, Чулуунхороот, Дашбалбар сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /6/
  13. Баян-Уул, Чойбалсан сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн ажилтан /2/
  14. Баяндун, Баян-уул, Булган сумдын Засаг даргын Тамгын газрын санхүүгийн албаны Төрийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /3/
  15. Баян-түмэн, Булган, Баян-Уул, Дашбалбар,  Чойбалсан, Сэргэлэн, Цагаан-Овоо сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /7/
  16. Гурванзагал, Дашбалбар, Чойбалсан, Хөнөлбуйр сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн /4/

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар