Хүний нөөцийн стратеги бодлого түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх